Litania do bł. Siostry Celestyny

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo - módl się za nami

Błogosławiona Celestyno - módl się za nami
Męczennico z Auschwitz
Córko gór, kochająca ciszę i piękno przyrody
Zapatrzona w miłość ofiarną św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Kochająca Boga ponad wszystko
Żyjąca nabożeństwem pierwszych piątków miesiąca
Rozmiłowana w modlitwie różańcowej
Wybierająca drogę Służebniczki Niepokalanej
Służebniczko serca cichego i pełnego dobroci
Oblubienico Baranka Niepokalanego
Adoratorko Jezusa Eucharystycznego
Wierna natchnieniom Ducha Świętego
Naśladowczyni Niepokalanej Maryi
Wzorowa córko Kościoła i Ojczyzny
Przykładzie wierności radom ewangelicznym
Wzorze bezinteresownej miłości bliźniego
Opiekunko i wychowawczyni dzieci i młodzieży
Troskliwa matko sierot i opuszczonych
Niosąca pokrzepienie i ulgę w cierpieniu
Ofiarująca swoje życia za kapłana
Dzieląca serce i chleb ze współwięźniami
Wypełniająca heroicznie Wolę Bożą
Modląca się za oprawców
Pokrzepiająca współwięźniów mocą swej wiary
Budząca nadzieję w sercach zrozpaczonych
Mistycznie zjednoczona z agonią Chrystusa
Ciesząca się z Chrystusem chwałą zmartwychwstania
Patronko umierających w cierpieniu i samotności
Patronko modlących się za kapłanów
Pośredniczko u tronu łaski.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami Błogosławiona Celestyno.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty w męczeńskiej śmierci Błogosławionej Siostry Celestyny ukazałeś cuda swojej łaski. Spraw, abyśmy wzywając jej wstawiennictwa osiągnęli postęp w świętości oraz łaskę, o którą z ufnością Cię prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W: Amen.